Regulamin sklepu internetowego § 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej www.centrumwedkarskie.com

2. Zarządzającym sklepem internetowym działającym pod adresem centrumwedkarskie.com jest Centrum Wędkarskie “Antek”, Robert Pierepienko, Staszica 2, 21-010 Łęczna, NIP 7131058618

3. Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych zwrotów, rozumie się przez nie:

a) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.centrumwedkarskie.com,

b) Sprzedający – Centrum Wędkarskie “ANTEK”, Robert Pierepienko

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie,

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

a) pod numerem telefonu +48 516 074 111, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00,

b) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@centrumwedkarskie.com,

c) w sklepie stacjonarnym pod adresem: ul. Staszica 2, 21-010 Łęczna

d) pocztą tradycyjną, na adres siedziby Sklepu.

§ 2

Warunki korzystania ze Sklepu

1. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wymagany jest komputer lub inne urządzenie multimedialne zapewniające dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

2. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację konta.

3. W celu rejestracji konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Sklepu, wprowadzając prawdziwe dane dotyczące Klienta. Z chwilą rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przedmiotem której jest świadczenie przez Sprzedającego usług w zakresie prowadzenia konta Klienta.

4. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem ustawionym przez Klienta. Z poziomu konta Klient ma dostęp do historii i szczegółów złożonych zamówień, dokonanych płatności i dostępnych bonów rabatowych. Klient może dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji.

5. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej kontakt@centrumwedkarskie.com, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 3

Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać:

a) drogą elektroniczną: za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poprzez pocztę elektroniczną,

b) telefonicznie.

2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zamówienia drogą telefoniczną można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania złożonych zamówień, które ze względu na niekompletne dane bądź uzasadnione przypuszczenie, że zawierają dane nieprawdziwe, nie mogą być z tej przyczyny zrealizowane. Sprzedający uprzednio podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji tych informacji.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną, potwierdzeniem będzie zwrotna wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Na żądanie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT.

6. Zamówienia realizowane będą w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Zamówienia składane w soboty po godzinie 14, w niedziele lub święta, realizowane będą w ciągu 48 godzin licząc od następnego dnia roboczego.

8. Czas realizacji zamówienia powiększyć należy o czas potrzebny na dostawę przesyłki, zależny od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu dostawy.§ 4

Płatność i sposób dostawy

1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Koszty dostawy nie zawierają się w cenie towaru. Koszty dostawy ponosi Klient.

3. Płatności za zakupione towary można dokonywać w sposób następujący:

a) za pobraniem,

b) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy:

28 1020 3206 0000 8102 0070 9568,

Robert Pierepienko

Szkolna 2/88

21-010 Łęczna

Polska

c) za pośrednictwem serwisu Przelewy24

d) w sklepie stacjonarnym przy odbiorze osobistym

4. Dostawa realizowana jest w następujący sposób:

a) kurier DPD – 17,00 zł brutto przy przedpłacie,

b) kurier DPD – 21,00 zł brutto za pobraniem,

c) Paczkomaty InPost – 14,00 zł brutto.

d) odbiór osobisty w siedzibie sklepu przy ul. Kanałowej 2, 21-010 Łęczna, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00 – bezpłatnie.

5. Sposób dostawy wybiera Klient.

6. O wysyłce lub o gotowości zamówienia do odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 5

Reklamacje

1. Sprzedający oświadcza, iż wszelkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych określoną w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

2. Wszelkie reklamacje zakupionych towarów Klient może zgłaszać w sposób wskazany w § 1 pkt 4.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów Konsumentowi bądź ich osobistego odbioru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.

2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli dotyczy towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem internetowym centrumwedkarskie.com

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. Konsument zwraca Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedający po otrzymaniu towaru zwróci konsumentowi w terminie 14 dni dokonaną płatność.

10. Zwrotu należności, o których mowa powyżej, dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku przesyłki za pobraniem należność zostanie zwrócona na wskazany przez Konsumenta numer konta.§ 7

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. Wszelkie spory związane ze sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne.

2. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż niezależnie od powyższego, przysługuje mu możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności rozpatrywania reklamacji:

a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,

c) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d) informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sklep.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień, przechowywania ich historii oraz realizacji przyszłych roszczeń.

7. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.§ 9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go pod adresem strony internetowej centrumwedkarskie.com

2. Sprzedający może zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto zostaną powiadomieni także pocztą elektroniczną, na adres przypisany do konta.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązującego Regulaminu.

4. Bez uprzedniej zgody Właściciela, zabrania się kopiowania, w części lub w całości, zdjęć i opisów produktów umieszczonych w Sklepie.

5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.